Mazda AUTOONE ONLINE STORE

my-account-icon ΣΥΝΔΕΣΗ

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

1.Η τιμή προκύπτει με βάση τις αναγραφόμενες τελικές τιμές του τελευταίου ισχύοντος ενδεικτικού τιμοκαταλόγου προτεινομένων τιμών λιανικής της Εταιρείας AUTOONE S.A. που έχει γνωστοποιηθεί στο Δίκτυο Διανομέων MAZDA.

2.Ο ενδεικτικός αυτός τιμοκατάλογος συντάχθηκε με βάση το ισχύον Τέλος Ταξινόμησης καθώς και όλους τους λοιπούς ισχύοντες φόρους – και πάσης άλλης φύσεως δασμούς και τέλη για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που, μέχρι την παράδοση του αυτοκινήτου στον αγοραστή, μεταβληθεί είτε το Τέλος Ταξινόμησης είτε άλλοι δασμοί ή τέλη ή, γενικά, η φορολογία των εισαγόμενων αυτοκινήτων, η παραγγελία θα ισχύσει με την τιμή του νέου ενδεικτικού τιμοκαταλόγου που θα συνταχθεί και θα ισχύει σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές.

3.Σε περίπτωση που την κράτηση δεν ακολουθήσει παραγγελία και η εκτέλεση της παραγγελίας δεν καταστεί δυνατή εντός των επομένων 5 εργασίμων ημερών λόγω ανωτέρας βίας ή από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας του Διανομέα, τότε η κράτηση και η τυχόν παραγγελία ματαιώνεται και παύει να ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλεται αποζημίωση στον αγοραστή από τη ματαίωση της παραγγελίας, η δε προκαταβολή ή το υπόλοιπο αυτής επιστρέφεται στον αγοραστή από την εταιρεία του Διανομέα, άτοκα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής ακυρώσει την παραγγελία προς Διανομέα που έχει τελικώς επιλέξει εντός 14 ημερών, για οποιονδήποτε λόγο που ανάγεται στο πρόσωπό του, το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται άτοκα σε αυτόν. Το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να επιστραφεί στον αγοραστή αλλά καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας σε περίπτωση που η παραγγελία αφορά αυτοκίνητο ειδικών τεχνικών προδιαγραφών ή αυτοκίνητο με εξοπλισμό ουσιωδώς διάφορο των συνήθων εισαγωγών του Διανομέα. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας η ένδειξη «Αυτοκίνητο ειδικών τεχνικών προδιαγραφών» ή «Αυτοκίνητο Ειδικού Εξοπλισμού».

4.Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί στον αγοραστή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες με την προϋπόθεση ότι κατά τον  χρόνο της παραγγελίας βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων της εταιρείας AUTOONE S.A. και έχει εξοφληθεί πλήρως η αξία του ή έχει υπογραφεί διακανονισμός για την αποπληρωμή του τιμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων της εταιρείας AUTOONE S.A. , ο χρόνος παράδοσης του προσδιορίζεται ενδεικτικά και αναγράφεται στο έντυπο της κράτησης . Σε κάθε περίπτωση η παράδοση του αυτοκινήτου μπορεί να επιμηκυνθεί εάν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή λόγοι που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας του Διανομέα.

5.Με την παρούσα δήλωση παρέχω τη συγκατάθεσή μου, όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, να τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, από την υπεύθυνη επεξεργασίας εταιρεία προς την οποία απευθύνθηκα και η οποία αποτελεί μέρος του Δικτύου MAZDA (εφεξής «η Εταιρεία»). Έχω ενημερωθεί προηγουμένως και συγκατατίθεμαι, ώστε τα σχετικά αρχεία να συλλέγονται και τηρούνται από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή συμβατικών προϊόντων και υπηρεσιών, για λόγους τιμολόγησης καθώς και για τον έλεγχο, την υποστήριξη, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή της Εταιρείας σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, που παρέχει. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών . Ομοίως, ρητώς και εν πλήρη επίγνωση συναινώ , ώστε τα προσωπικά μου δεδομένα να διαβιβάζονται από την Εταιρεία στον επίσημο εισαγωγέα προϊόντων MAZDA στην Ελλάδα, ήτοι στην εταιρεία AUTOONE Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242), καθώς και στην κατασκευάστρια εταιρεία MAZDA για λόγους που αφορούν σε όφελός μου όπως για την εξυπηρέτηση, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αναγκών ανακλήσεων, επανελέγχου κλπ. Ενημερώθηκα από την Εταιρεία ότι μπορώ, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσω τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στην λήθη»), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συναίνεσης μπορεί να γίνεται με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο παρών έντυπο και επιφέρει αποτελέσματα μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά.